Kişisel Verileri Saklama, İmha Politikası

BAHAT ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA

KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

 

 1. İMHA POLİTİKASININ NİTELİĞİ VE AMACI

 

 1. İşbu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasının (“Politika”) amacı; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında işlenmiş olan kişisel verilerin işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca kişisel verilerin, BAHAT ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Bahat”) tarafından silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi yöntemlerini açıklamaktır.

 2. İşbu Politika, Bahat nezdinde tutulan ve Kanun ile tanımlanan kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri, Bahat nezdinde hizmet alan tüm müşterilerini, web sitesi ziyaretçilerini, misafirleri, iş ortaklarını, potansiyel müşterileri, Bahat çalışanlarını, çalışan adaylarını, Bahat stajyerlerini, stajyer adaylarını, yöneticilerini, danışmanlarını, tedarikçilerini ve kişisel veri paylaşımı söz konusu olan tüm durumlarda iştiraklerini, dış hizmeti sağlayıcılarını ve Bahat’ın sair hukuki ve ticari ilişkiye girdiği gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır.

 

 1. TANIMLAR 

 

 1. Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

 2. Alıcı Grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi

 3. Çalışan/stajyer ve adayları: Bahat personeli/stajyeri ve adayları

 4. Elektronik Ortam: Kişisel verilerin elektronik cihazlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar

 5. Elektronik Olmayan Ortam: Elektronik ortamların dışında kalan tüm ortamlar

 6. Hizmet Sağlayıcı: Bahat’a hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi

 7. İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

 8. İlgili Kullanıcı:  Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler.

 9. İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işlemi 

 10. Kanun: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

 11. Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam

 12. Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

 13. Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi

 14. Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

 15. Kişisel verilerin silinmesi: Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi

 16. Kişisel verilerin yok edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi

 17. Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu

 18. Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri

 19. Periyodik imha: Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi

 20. Politika: Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası

 21. Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

 22. Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi

 23. Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi

 24. Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) : Veri sorumlularının sicile başvuruda ve sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi

 25. Yönetmelik:  28 Ekim 2017 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

 

 1. KİŞİSEL VERİLER

 

 1. Bahat tarafından; veri sahibinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, TC vatandaşı olmayanların pasaport numarası veya geçici T.C. kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hal, cinsiyet, anne baba adı, nüfus cüzdanı seri no, sıra no, aile sıra no vb. gibi kimlik verileri, ibraz edilen nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya bu kabilden belgelerin sureti, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi gibi iletişim verileri, banka hesap numarası, vergi dairesi, fatura bilgileri, kredi kartı veya IBAN numarası gibi finansal veriler, özel sağlık sigortası veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileri, nüfus cüzdanı fotokopisi, vesikalık fotoğraf, sağlık durumuna ilişkin bilgi ve belgeler ile müşteriye sunulacak hizmete ilişkin veriler alınabilmektedir. 

 2. Bahat’ın sunduğu hizmetlerin ve faaliyetlerinin değerlendirilmesi amacı ile sosyal medya, online platformlar ya da diğer platformlar üzerinden verilen cevaplar ve yapılan yorumlar, görüşler, talep ve şikayetler, güvenlik kamerası görüntüleri, Bahat’ın organize ettiği etkinliklere katıldığınızda işlenen fotoğraflar ve video görüntüleri ile diğer veriler, Bahat’ın telefonla aranması sırasında bilgilendirilmek suretiyle alınan ve saklanan ses kayıtları, uzaktan erişim platformları üzerinden görüntülü görüşme hizmeti alınması durumunda elde edilen ses ve görüntü kaydı, web sitesinin ve sosyal medya hesaplarının kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı ve konum bilgileri, alınabilmektedir.

 3. Yukarıda belirtilen kişisel veriler, Bahat’a ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir. 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

 

 1. Kişisel veriler, veri sorumlusu tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, Kanun ve Kanun’a bağlı ikincil düzenlemelerde belirtilen şartlar ve amaçlar dahilinde toplanmaktadır. 

 2. Veri sahiplerinin Bahat’a başvurması ve ilk bilgilendirmenin yapılması, kaydın açılarak müşteri dosyası oluşturulması, kâğıt ve elektronik ortamda tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla, SGK sistemi üzerinden online olarak, özel sigorta şirketinden yararlanma halinde paylaşılan kayıtlardan, CV ibrazıyla veya iş başvurularıyla, tedarikçi/hizmet alınan olarak herhangi bir amaçla Bahat ile iletişime geçildiğinde ve hizmet alındığında otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda temin edilmektedir.

 

 1.  KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANDIĞI ORTAMLAR

  1. Bahat nezdinde saklanan kişisel veriler, ilgili verinin niteliğine ve hukuki yükümlülüklerimize uygun bir kayıt ortamında tutulur.

  2. Kişisel veriler; fiziki ortam (verilerin kağıt üzerinde tutulduğu ortamlar), dijital ortam (bilgisayar kayıtları, sunucular, sabit veya taşınabilir diskler, optik diskler gibi ortamlar) ve bulut (Plusdent’in kullanımında olan ve şifrelenmiş internet tabanlı sistemlerin bulunduğu ortamlar) olmak üzere genel olarak üç temel ortamda muhafaza edilmektedir. 

  3. Bahat’ın muhafaza ettiği bir kısım veriler sahip oldukları özel nitelikler ya da hukuki yükümlülükler nedeniyle burada gösterilen ortamlardan farklı bir ortamda bulunabilir ve tutulabilir.

 

 1. ORTAMLARIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

  1. Bahat, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi için ilgili kişisel veri ile tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak kanun kapsamında gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır. İşbu tedbirler, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere, ilgili kişisel verinin ve tutulduğu ortamın niteliğine uygun düştüğü ölçüde aşağıdaki idari ve teknik tedbirleri kapsar.

 

 1. TEKNİK TEDBİRLER

 

 1. Kişisel verilerin tutulduğu ortamlarda güncel ve güvenli sistemler kullanılmaktadır.

 2. Bilişim sistemleri üzerindeki güvenlik zafiyetlerinin tespitine yönelik güvenlik testleri ve araştırmaları yapılmakta ve tespit edilen mevcut ya da muhtemel risk teşkil eden hususlar giderilmektedir.

 3. Kişisel verilerin tutulduğu ortamlara veriye erişim kısıtlanarak yalnızca yetkili kişilerin, kişisel verinin saklanma amacı ile sınırlı olarak bu verilere erişmesine izin verilmektedir.

 

 1. İDARİ TEDBİRLER

 

 1. Kişisel verilere erişimi olan tüm Bahat çalışanlarının bilgi güvenliği, kişisel veriler ve özel hayatın gizliliği konularında farkındalıklarının için çalışmalar yapılmaktadır.

 2. Bilgi güvenliği, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması alanındaki gelişmeleri takip etmek ve gerekli aksiyonları almak üzere hukuki danışmanlık hizmeti alınmaktadır.

 

 1. KURUM İÇİ DENETİM 

 

 1. Bahat, Kanun’un 12. maddesi uyarınca Kanun hükümlerinin ve işbu Politika hükümlerinin uygulanmasına ilişkin kurum içi denetimler yapmaktadır. İşbu denetimler sonucunda bu hükümlerin uygulanmasına ilişkin eksiklik ya da kusurların tespit edilmesi halinde bu eksiklik ya da kusurlar derhal giderilir.

 2. Bahat sorumluluğunda bulunan kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edildiğinin anlaşılması hâlinde Bahat, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na bildirir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASINI GEREKTİREN SEBEPLER

 

 1. Bahat tarafından muhafaza edilen kişisel veriler,

 1. Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş̧ olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması,

 2. Kişisel verilerin toplanmasına ve işlenmesine esas teşkil eden mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,

 3. Kişisel verilerin toplanmasını, işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,

 4. Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması,

 5. Kanun’un 11. maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Bahat tarafından kabul edilmesi,

 6. Veri sahibi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebini Bahat’a iletmesine rağmen bu başvurudan sonuç alamaması üzerine şikâyette bulunması ve bu talebin uygun bulunması durumlarında, Bahat tarafından ilgili kişinin talebi üzerine imha edilir.

 1. Kişisel veri sahiplerinin, kişisel verilerine ilişkin imha talebi usulü, işbu Politika’nın 14. Maddesinde açıklanmıştır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

 

 1. Kanun’un 7. maddesi doğrultusunda kişisel veriler, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak toplanmış olsalar dahi, işlenmesini gerektiren veya haklı kılan sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, Bahat tarafından re’sen veya kişisel veri sahibinin bu yöndeki talebi üzerine mevzuat hükümlerine uygun olarak imha edilir. 

 2. Bahat’ın ilgili mevzuat hükümleri gereğince kişisel verileri muhafaza etme hak ve/veya yükümlülüğünün olduğu durumlarda veri sahibinin talebini yerine getirmeme hakkı saklıdır.

 

 1.  KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ

 

 1. Kişisel veriler ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren veya haklı kılan sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, Bahat tarafından re’sen veya kişisel veri sahibinin bu yöndeki talebi üzerine mevzuat hükümlerine uygun olarak silinir.  

 2. Kişisel veriler; sunucularda yer alan verilerin silinmesi, taşınabilir elektronik cihazlarda bulunan kişisel verilerin silinmesi, veri tabanlarında bulunan kişisel verilerin silinmesi, bulut sistemlerinde yer alan kişisel verilerin silinmesi, fiziksel ortamda bulunan kişisel verilerin silinmesi olarak gerçekleştirilebilir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN YOK EDİLMESİ

 

 1. Kişisel veriler ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren veya haklı kılan sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, Bahat tarafından re’sen veya kişisel veri sahibinin bu yöndeki talebi üzerine mevzuat hükümlerine uygun olarak yok edilir. 

 2. Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. 

 3. Kişisel veriler, elektronik ortamlardan yok etme, fiziksel yok etme, üzerine yazma, bulut depolama dahil tüm kopyalarının yok edilmesi gibi yöntemlerle yok edilir. 

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN ANONİM HALE GETİRİLMESİ

 

 1. Kişisel verilerin anonimleştirilmesi, kişisel verilerin geri döndürülememesi ve/veya başka verilerle eşleştirilmesi gibi uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesidir.

 2. Bahat, hukuka uygun olarak işlenen kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında ve lüzumu halinde, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak şartıyla kişisel verileri aşağıdaki yöntemlerden biriyle anonimleştirebilmektedir.

 3. Kişisel veriler; veri türetme, veri karma, genelleştirme, maskeleme, örnekleme gibi yöntemlerle anonim hale getirilir. 

 

 1. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

 

 1. Kişisel veriler, toplandıkları amacı yerine getirmek için gerekli süre boyunca saklanmaktadır. Bu süreler her bir iş süreci özelinde ayrı ayrı belirlenmektedir. 

 2. Bahat tarafından işlenmekte olan kişisel verilere ilişkin belirlenen saklama süreleri, (veri, kategori ve sürece göre) VERBİS sisteminde ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında detaylı şekilde gösterilmiştir. Bahat, periyodik imha süresini 6 ay olarak belirlemiştir.

 3. Saklama sürelerinin sona ermesi halinde, kişisel verilerin saklanması için başkaca bir sebep bulunmuyorsa kişisel veriler Kanun’a uygun şekilde imha edilmektedir. Bu kapsamda veriler silme veya yok etme veya anonim hale getirme işlemine tabi tutulmaktadır. Mevzuat uyarınca daha uzun bir süre düzenlenmiş olması ya da mevzuat uyarınca zamanaşımı, hak düşürücü süre veya saklama süreleri için daha uzun bir süre belirlenmişse, bu süreler azami saklama süresi olarak kabul edilir.

 

VERİ TÜRÜ

VERİ SAKLAMA SÜRESİ

İnsan Kaynakları Süreçleri İle İşveren Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesi

Hizmet akdinin sona ermesinden itibaren 10 yıl, hukuki bir süreç işliyorsa süreç sona erene kadar saklanır. (5510 sayılı Kanun m. 86/1 uyarınca)

İnternet sitesi ziyaretçisi

İnternet sitesi ziyaretçisine ait ad, soyad, e-posta adresi ve gezinme bilgileri 1 yıl süre ile saklanır.

İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Hizmet akdinin sona ermesinden itibaren 15 yıl, hukuki bir süreç işliyorsa süreç sona erene kadar saklanır. (İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği m. 7 uyarınca) 

Sağlık Hizmeti Sunumu

İlgili hukuki düzenlemeler ve sağlık hizmetinin gerekleri uyarınca 20 yıl süreyle saklanır. Hukuki bir süreç işliyorsa süreç sona erene kadar saklanır. (6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 146, 147, 478;  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m. 66-72 uyarınca)

3.Kişilerden Hizmet Alınması

Sözleşmenin sona ermesinden itibaren 10 yıl, hukuki bir süreç işliyorsa süreç sona erene kadar saklanır. (6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 146 uyarınca)

 

 

 1. VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARI

 

 1. Veri sahipleri, Bahat nezdinde tutulan verileriyle ilgili olarak, dilediği zaman Bahat’a başvurarak kişisel verilerin;

 1. İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda her türlü bilgiyi isteyebilir.

 2. Yurt içinde ve yurt dışında verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir bu konuda bilgi isteyebilir.

 3. Verilerin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünülüyorsa bu hataların düzeltilmesini, ve/veya bu kişisel verilerin imha edilmesini, silinmesini, yok edilmesini ve işbu işlemlerin varsa kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir.

 4. Bilgilerin otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edilebilir.

 5. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedildiği, kullanıldığı veya işlendiği düşünülüyorsa ve bu sebeple bir zarar oluşmuşsa, bu zararın giderilmesi istenebilir.

 

 1. Kişisel veri sahiplerinin belirtilen haklarını Bahat’a iletme usulü, işbu Politika’nın 14. maddesinde açıklanmıştır.

 

 1. VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARININ KULLANILMA USULÜ

 

 1. Bahat nezdindeki kişisel veriler yukarıda ifade edilen teknik ve idari usullerle titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri alınmaktadır.

 2. Kanun kapsamında yer alan ve yukarıda belirtilen haklardan yararlanmak için, kişisel veri sahipleri Bahat ‘ayazılı başvuru yapılabilecektir.

 3. Bu çerçevede başvurular;

  1. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” isimli belgeyi doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden teslimi veya noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü olarak  Çakıl Mah.,Elbasan Cad., No:130/1 Çatalca, İstanbul adresine iletilmesi,

  2. Bahat veri tabanında kayıtlı gerçek kişi e-posta adresi varsa, bu e-posta adresi üzerinden info@orca.com.tr adresine e-posta gönderilmesi, yöntemlerinden biriyle yapılabilecektir.

 4. Kişisel veri sahibi tarafından, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapılabilecek işbu başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun veri sahibinin şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediliyor ise bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletname ibraz edilmesi gerekecektir.

 5. Başvurularda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuru işleminin ek bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 6. Başvurularda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon numarası talep konusu unsurlarının bulunması Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenir. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Plusdent tarafından reddedilecektir.

 7. Bahat, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek veya başvuruyu tam olarak anlayabilmek adına başvurucudan bilgi ve belge talep edebilir, soru yöneltebilir. 

 8. Bahat başvuruyu değerlendirdikten sonra gerekçesini açıklayarak başvuruyu reddedebilir. Kişisel veri sahibi, Kanun’un 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde, Bahat’ın cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz gün, ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilir.

 

 1. POLİTİKANIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI

 

 1. İşbu politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda yayımlanır. 

 2. Basılı kâğıt nüshası Bahat nezdinde oluşturulan KVKK dosyasında saklanır.

 

 1. POLİTİKANIN GÜNCELLENMESİ

 

 1. İşbu politika ihtiyaç̧ halinde gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler güncellenir. Aynı şekilde değişebilecek mevzuat hükümleri ve diğer kanunlarda meydana gelebilecek değişiklikler sebebiyle bu bildirimde güncellemeler yapabilecektir. 

 2. Politikanın en güncel versiyonu web sitesinde yayınlanacaktır.

 

 1. POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

 

 1. İşbu politika, Bahat’ın internet sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir. 

 2. Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, eski nüshaları yönetim kurulu tarafından iptal edilerek (iptal yazılarak) imzalanır ve en az 5 yıl süre ile saklanır.

 

 1. DİĞER HUSUSLAR

 

 1. KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

 2. Kullanıcı/Kullanıcılar, web sitesine girmeden önce bu Kişisel Verilerin Korunması Politikasını okuduklarını, konu hakkında bilgi sahibi olduklarını ve aydınlandıklarını, burada belirtilen tüm hususlara uyacaklarını kabul etmiş olurlar.

 

VERİ SORUMLUSU

Bahat Elektrikli Ev Aletleri Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi 

Çakıl Mah.,Elbasan Cad., No:130/1 Çatalca, İstanbul 

info@orca.com.tr

https://www.traditionrolex.com/43